STT Tình trạng Chủ đề Từ ngày Đến ngày Số lượt giao lưu
{{$index +1}} {{dataItem.TinhTrangGiaoLuu}} {{dataItem.Title}} {{dataItem.NgayBatDau}} {{dataItem.NgayKetThuc}} {{dataItem.SoluongGiaoLuu}}